funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

What every programmer should know about memory

26. 3. 2013 (před 6 lety) — k47

Název paperu What every pro­gra­m­mer should know about memory nelže. Roz­hodně by si ho měl pře­číst každý, kdo to s pro­gra­mo­vá­ním myslí aspoň trochu vážně. Stovka strá­nek po­pi­suje všechny aspekty všech vrstev pa­mě­ťo­vého sys­tému od re­gis­trů, přes pro­ce­so­rové cache až k hlavní paměti – všechny ty věci, které je po­třeba mít na paměti, když chceme tvořit co nej­vý­kon­nější kód, který pra­cuje v souhře s hard­ware a ne jemu na­vzdory. Martin Thomp­son tento stav sym­bi­ózy bitů a železa ozna­čuje ter­mí­nem au­to­mo­bi­lo­vých zá­vod­níků Me­cha­ni­cal sym­pathy a rozo­hodně se ho vy­platí znát, pro­tože vý­sledné zrych­lení může být až těžko uvě­ři­telné: klidně i ně­ko­lik řádů.


Za zmínku ještě stojí tak­zvané Cache-ob­li­vi­ous al­go­ritmy.

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články