funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Monády aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád Haskell

21. 7. 2013 (před 6 lety) — k47

Možná jste si pře­četli pár tu­to­ri­álů, které se sna­žily osvět­lit záhadu monád. Možná tyto tu­to­ri­ály nejen nic ne­vy­svět­lily, ale naopak vás ještě víc zmátly. Možná jste pak byli o něco zvě­da­vější. Možná to ve vás za­ne­chalo pocit, že monády a s nimi i celé funk­ci­o­nální pro­gra­mo­vání jsou jenom aka­de­mické ne­smysly ze slo­no­vi­no­vých věží.

Je na čase to­muhle všemu udělat přítrž. Roz­hodl jsem se napsat vlastní mo­ná­dový tu­to­riál, který vám tento kon­cept je za­ru­čeně osvětlí.

A tady to je:

Krok 1: pře­čtěte si paper Monads for functi­o­nal pro­gra­m­ming od Phi­lipa Wadlera. Krok 2: teď už ro­zu­míte mo­ná­dám.

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články