funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Procesory a jejich architektura (sebrané spisy)

30. 10. 2014 — k47

Mo­derní pro­ce­sory jsou velice kom­pli­ko­vané kře­mí­kové bestie a mnoho lidí neví, nebo má jen ml­ha­vou před­stavu, co se děje uvnitř a co způ­so­buje, že ně­které pro­gramy běží ne­u­vě­ři­telně rychle a jiné tak pomalu, že si člověk stihne uvařit kafe a udělat něco k jídlu.

Pokud se chcete do­zvě­dět, jak CPU fun­gují, při­pra­vil jsem pro vás seznam článků, videí, paperů a knih, které vám na této cestě za po­zná­ním po­mů­žou a do nejmen­ších de­tailů osvětlí fan­tas­tická sou­kolí Stroje.

Obecné

De­taily pro­ce­sorů a ar­chi­tek­tur

Al­go­ritmy a datové struk­tury vy­u­ží­va­jící vlast­nosti CPU ve svůj pro­spěch

Mill CPU

Ná­zorná série videí, která před­sta­vuje chys­ta­nou ar­chi­tek­turu Mill a během toho ukáže, jak fun­gují sou­časné pro­ce­sory a jak se od nich Mill liší.

Ita­nium

Con­currency

Java, JVM

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články