funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Jak v Javě na náhledy obrázků, ze kterých si lidé nebudu chtít vydloubat oči a prázdné oční důlky vypláchnout kyselinou

25. 3. 2017 — k47

Jedna rych­lovka, která je spíš po­znám­kou pro mě v bu­douc­nosti než pro ko­ho­koli jiného: Funk­ci­o­na­lita ve stan­dardní knihovně v Javy není příliš dobrá pro vy­tvá­ření ná­hledů ob­rázků. Zmen­šený ob­rá­zek má vý­razný ali­a­sing.

To se dá jed­no­duše obejít tím, že ob­rá­zek napřed roz­mažu a pak teprve zmen­ším. Vý­sle­dek není per­fektní, ale aspoň není tak zubatý a hlavně: jde jen o mi­ni­mální změnu.

def resizeImage(src: BufferedImage, width: Int, height: Int) = {
 val blur = new ConvolveOp(
  new Kernel(5, 5, Array.fill[Float](25)(1f/25)),
  ConvolveOp.EDGE_NO_OP, null
 )

 val zoom = math.min(1.0 * src.getWidth / width, 1.0 * src.getHeight / height)
 val wz = (width * zoom).toInt
 val hz = (height * zoom).toInt
 val x = (src.getWidth - wz) / 2
 val y = (src.getHeight - hz) / 2

 val crop = blur.filter(src.getSubimage(x, y, wz, hz), null)

 val tpe = if (crop.getType == BufferedImage.TYPE_CUSTOM) BufferedImage.TYPE_INT_ARGB else crop.getType
 val thumb = new BufferedImage(width, height, tpe)
 val g = thumb.createGraphics()
 g.drawImage(crop, 0, 0, width, height, null)
 g.dispose()

 thumb
}
@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články